Pinsot, 750m  |  38-Isère (Vallée du Haut Bréda)

Moyenne 2015/2019 :                 Sur 1an glissant :         

Tx moyen Tm moyen Tn moyen Ecart Tx Ecart Tm Ecart Tn
Moyenne 2015/2019 13.94 °C 9.33 °C 4.69 °C
Moyenne sur 1 an glissant 15.09 °C 10.32 °C 5.55 °C 1.15 °C 1.00 °C 0.87 °C


RR moyen jour RR cumulées Ecart RR moyen jour Ecart RR sur 1 an
Moyenne 2015/2019 3.2 mm 1154.6 mm
Sur 1 an glissant 3.6 mm 1313.6 mm 0.4 mm 159.0 mm