Pinsot, 750m  |  38-Isère (Vallée du Haut Bréda)

Moyenne 2015/2018 :                 Sur 1an glissant :         

Tx moyen Tm moyen Tn moyen Ecart Tx Ecart Tm Ecart Tn
Moyenne 2015/2018 13.83 °C 9.18 °C 4.52 °C
Moyenne sur 1 an glissant 14.08 °C 9.32 °C 4.56 °C 0.25 °C 0.13 °C 0.04 °C


RR moyen jour RR cumulées Ecart RR moyen jour Ecart RR sur 1 an
Moyenne 2015/2018 3.1 mm 1110.4 mm
Sur 1 an glissant 3.1 mm 1127.4 mm 0.0 mm 17.0 mm